ÜYELİK GİRİŞİ İşleminiz yapılıyor...
> Dosyalar

Nar Yayınları

Nar Yayınları Çocuk Yayınları Kitap Sitesi

Yazarlar
[0-9]
A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
Q
R
S
Ş
T
U
Ü
V
W
X
Y
Z
Yusuf Çağlar

Yusuf
Yusuf Çağlar

1969’da Dü­zi­çi (Ha­ru­ni­ye) / Os­ma­ni­ye’de doğ­du. İlk, or­ta ve li­se öğ­re­ni­mi­ni ora­da ta­mam­la­dı. 1986’da İs­tan­bul’a li­sans öğ­re­ni­mi için gel­di ve ay­nı yıl İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ka­mu Yö­ne­ti­mi’ne gir­di. Üni­ver­si­te yıl­la­rın­da baş­la­dı­ğı ‘ço­cuk’ oku­ma­la­rı­nı 1988’de Za­man Ço­cuk Eki’nde ya­yım­la­dı­ğı şi­ir­ler­le ede­bi­yat ve­rim­le­ri­ne dö­nüş­tür­dü. 1990’lı yıl­lar­da Za­man Ga­ze­te­si’nde yap­tı­ğı ço­cuk oku­ra yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı­nı ‘Gü­la­ğa­cı’, ‘Ço­cuk­ça’, ‘Gök­yü­zü’, ‘Abc­ço­cuk’, ‘Tur­ku­az Ço­cuk’, ‘Za­man Ço­cuk’ say­fa­la­rıy­la ço­ğalt­tı. 2000 yı­lın­da ise Türk Ço­cuk Ede­bi­ya­tı için önem­li bir kat­kı sa­yı­la­bi­le­cek bir ya­yı­nı, Kır­mı­zı Bi­sik­let Der­gi­si’ni gö­rü­nür ha­le ge­tir­di. 2003 yı­lın­da Za­man Ar­ka­da­şım Der­gi­si’nin ya­yın edi­tör­lü­ğü­nü üst­len­di. Der­gi 2007 yı­lın­da ya­yın ha­ya­tı­na son ver­di.

Çağ­lar, ha­len ço­cuk­la­ra yö­ne­lik ya­yın fa­ali­yet­le­ri­ni edi­tör­lük dü­ze­yin­de sür­dü­rü­yor.

 

Yayınlanmış Eserlerinden bazıları:

Her Şey Seni Anlatır Allah'ım

(Ağustos 2002), Kırk Güzel Şey (Kasım 2007), İyi Geceler Gökyüzü (Kasım 2007), Ninni Bebeğim Ninni (Ocak 2008), Sevgi Şiirleri (Mart 2008), Merhaba Oruç Kuşum (Ağustos 2008), Ev'den Evren'e (Aralık 2008).


 
Toplam: 1 |  Gösterilen: 1 - 1 1
 
Ben Buradayım
Çok Yaramaz Kedi