MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI, 
NAR YAYINLARI MÜZİK FİLM VE REK. LTD. ŞTİ.
ARASINDA DÜZENLENEN 
İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ
 
 
 
KASIM-2023 
 
 
 
 
 
 
TARAFLAR
Madde l- Bu Protokol'de taraflar Millî Eğitim Bakanlığı ve
Nar Yayınları Müzik Film ve Reklamcılık Ltd. Şti.’dir.
 
Madde 1.1- : Millî Eğitim Bakanlığı (Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
Adres : Atatürk Bulvarı No98 3. Kat C Blok Bakanlıklar/ANKARA 
Telefon : 0 312 413 1444
Belgegeçer : 0 312 
 
Madde 1.2- : Nar Yayınları Müzik Film ve Reklamcılık Ltd. Şti.
Adres : Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak Fatih Sanayi Sitesi
No: 12 Kat: 2 Daire: 266-267 34010  Topkapı-Zeytinburnu / İstanbul
Telefon : 0 212 512 37 69
Belgegeçer : 0212 512 31 42
 
Yukarıda belirtilen adresler Tarafların kanuni adresleri olup en az 15 (on beş) gün önceden adres ve iletişim bilgilerinde değişiklik bildirimi yapılmadığı sürece bu adreslere yapılacak tebligatlar hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.
 
AMAÇ
Madde 2- Bu Protokolle yurt içinde ve yurt dışında resmi okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin ve Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında görev yapan idari personelin Nar Yayınları Müzik Film ve Reklamcılık Ltd. Şti. ile yapacakları online alışveriş Hizmetinde “Eğitim Neferlerine Minnet” kampanyası yapılması amaçlanmaktadır.
 
KAPSAM
Madde 3- Bu Protokol; Madde 2'de belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine ilişkin taraflar arasındaki iş birliği ilkelerini, uygulama esasları ile ilgili hak ve yükümlülükleri düzenler.
 
TANIMLAR ve KISALTMALAR
Madde 4- Bu Protokolde geçen;
MEB : Millî Eğitim Bakanlığı’nı,
DHGM : Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nü,
Nar Çocuk : Nar Yayınları Müzik Film ve Reklamcılık Ltd. Şti.’ni (2. Tarafça doldurulacaktır.)
Taraflar : Millî Eğitim Bakanlığı’nı ve Nar Yayınları Müzik Film ve Reklamcılık Ltd. Şti.’ni 
 
 
TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Taraflar karşılıklı olarak aşağıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirir.
Madde 5- Millî Eğitim Bakanlığı'nın Yükümlülükleri
Madde 5.1.1- Bu Protokol kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinden MEB adına Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü yükümlüdür.
Madde 5.1.2- DHGM, bu protokol kapsamında ilgili iş birliğinin yararlanıcılara duyurulması yönünde tedbir almakla yükümlüdür.
 
Madde 6.- Nar Yayınları’nın Hak ve Yükümlülükleri
Madde 6.1-        
*Kitaplar, www.naryayinlari.com internet sitesinde satışa sunulacaktır.
*Tanımlanacak genel promosyon kodu ile sisteme girildiğinde alıcıya %40 iskonto uygulanacaktır.
-Sitemizde son tüketiciye dönük mevcut iskonto %30'dur. Bu nedenle satın alma işlemine başlandığında kitapların fiyatları %30 iskonto yapılmış şekliyle belirecektir. 
Öğretmenlerimiz sitede beğendikleri kitapları sepete ekledikten sonra satın alma işleminin ilgili rutin aşamalarını geçip ödeme kısmına geldiğinde,
-Promosyon Kod yazan yere Eğitim Neferlerine Minnet cümlesini yazar ve Uygula komutunu seçer (Görsel-1).
-Böylece ek iskonto uygulanır ve toplamda %40 iskontoya denk gelen kampanyaya özgü yeni rakam belirir (Görsel-2).
Promosyon kodumuz Eğitim Neferlerine Minnet cümlesidir.
*%40 indirim sonrası tutar 500 TL altında ise 40 TL kargo bedeli ayrıca eklenecektir. 500 TL ve üzeri alımlardan kargo ücreti talep edilmeyecektir.
*Siparişler 3 iş günü içerisinde kargoya verilecektir.
*Kitaplar bandrol hükümlerine tâbi kanun çerçevesinde sevk edilecektir.
*Nar Yayınları, satış ve iade koşullarından sitede belirtilen şekliyle sorumludur. (Ön Bilgilendirme Formu & Mesafeli Satış Sözleşmesi)
 
Madde 7- Ortak Yükümlülükler
Madde 7.1-Taraflar, Protokol kapsamında yapılacak duyurularda ve bilgilendirmelerde, birbirlerinin logolarını kullanırken uygunluk teyidi almakla yükümlüdür.
Madde 7.2- Taraflar, Protokol'de yer alan yükümlülüklerini ve yetkilerini hiçbir ad altında başka bir gerçek ya da tüzel kişiye devredemez.
 
DEĞİŞİKLİKLER
Madde 8- Gerekli görüldüğünde, Taraflar yazılı mutabakat ve taraflardan her birinin yetkili temsilcisi tarafından imzalanan yazılı bir belge ile Protokol'de değişiklik ve Protokol'e ilave yapabilir. Değişiklik ve ilaveler, bu Protokolün yapılma usulüne tabidir ve yapıldığı tarih itibarıyla geçerlidir.
 
 
GİZLİLİK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ
Madde 9- Taraflar, bu Protokolün ifası dolayısıyla edinilen ve gizli olduğu diğer tarafa bildirilen bilgileri, birbirlerinin ve yararlanıcı kişilerin yazılı izni olmadan üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt ederler.
Bu Protokoldün sona ermesi hâlinde dahi bu maddede yer alan yükümlülükler devam edecektir.
 
ÖZEN BORCU
Madde 10- Taraflar uygulamanın sorunsuz gerçekleşebilmesi için azami özeni gösterecektir. Taraflar kendisini veya diğer tarafı, yürürlükteki kanunlar, kurallar, yönetmelikler ve herhangi bir resmî makamın ve idarenin kural ve kararları gereğince bir sorumluluk altına sokacak veya ceza almasına sebep olacak herhangi bir eylem ve harekette bulunmayacaktır.
 
SÜRE
Madde 11- Bu protokol aşağıda belirtilen süre ve şartlar dahilinde devam eder.
Madde 11.1- Protokol imza tarihinden itibaren 15/12/2023 tarihine kadar geçerlidir.
 
FESİH
Madde 12.1- Taraflardan biri bu Protokol'deki yükümlülüklerini yerine getirmez ise diğer taraf yazılı ihtarda bulunarak 2 (iki) günlük süre verecektir. Bu süre içerisinde gerekli yükümlülükler yerine getirilmez ise diğer tarafın yapacağı yazılı bir bildirim ile iş bu Protokolü tek taraflı olarak feshetme hakkı olacaktır.
Madde 12.2- MEB gerekçe göstermeksizin her zaman tek taraflı fesih bildirimi ile bu protokolü sona erdirebilir.
 
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Madde 13- Tarafların bu Protokolün uygulanması sırasında meydana gelebilecek bütün uyuşmazlıkları uzlaşma ve sulh yolu ile çözmeleri asıldır. Her türlü çaba ve özene rağmen uyuşmazlıkların taraflar arasında sulh yolu ile çözümlenememesi hâlinde uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 
13 (On üç) maddeden oluşan bu Protokol tarafların yetkililerince 13/11/ 2023 tarihinde 2 (iki) asıl nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
 
 
 
 
 
Nar Yayınları Müzik Film ve Reklamcılık Ltd. Şti.                              Millî Eğitim Bakanlığı
                                                                                                       Destek Hizmetleri Genel Müdürü